Loading ... Παρακαλώ περιμένετε...
logo

Το Έργο περιλαμβάνει τα στάδια της συστηματικής καταγραφής της υφιστάμενης ερευνητικής δραστηριότητας στο ΓΠΑ με στόχο τη ανάδειξη της λανθάνουσας έρευνας σε όλα τα επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται στο ΓΠΑ με την μορφή ολοκληρωμένων ερευνητικών προϊόντων ή / και διαδικασιών και μεθόδων παραγωγής, με αποτέλεσμα την τεκμηριωμένη διερεύνηση της δυνατότητας εμπορικής της αξιοποίησης. Ακολουθεί στοχευμένη συμβουλευτική και τεχνική στήριξη στις ώριμες ιδέες με την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων σε υπάρχουσες επιχειρήσεις ή τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (τεχνοβλαστών). Η δημιουργία δικτύου χρηματοδότησης των επιχειρηματικών εγχειρημάτων αποτελεί ξεχωριστή δράση με φιλοδοξίες να συμπεριλάβει ενδιαφερόμενους από τον ελληνικό και διεθνή χώρο. 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις.

 

1. Καταγραφή ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ΓΠΑ & Αξιολόγηση επιχειρηματικών ιδεών

Ιδιαίτερα σημαντική είναι το πρώτη δράση του Έργου που περιλαμβάνει την καταγραφή των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΓΠΑ.  Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η επιστημονική ομάδα του έργου θα έρθει σε επαφή με τα μέλη ΔΕΠ και τις ερευνητικές τους ομάδες και θα διεξαγάγουν προσωπικές συνεντεύξεις-συναντήσεις μαζί τους.

Μετά το πέρας των συνεντεύξεων, θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει τις ερευνητικές δημοσιεύσεις, τις ευρεσιτεχνίες και τα  χρηματοδοτούμενα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγραμμάτα των μελών ΔΕΠ του ΓΠΑ και των ερευνητικών τους ομάδων. Απωτερος στόχος μετά την δημιουργία της βάσης δεδομένων είναι η ενημέρωση της από τα ίδια τα μέλη ΔΕΠ με την χρήση προσωπικού κωδικού τόσό κατά τη διάρκεια του έργου αλλά και μετά το πέρας του.

Επιπροσθέτως, τα ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία καταχωρήθηκαν στη βάση θα εξετασθούν και θα αξιολογηθούν ως προς την τεχνολογική τους ωριμότητα και τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης τους. Το στάδιο αυτό είναι σημαντικό διότι ο πρώιμος εντοπισμός των προοπτικών των ερευνητικών αποτελεσμάτων και επακόλουθων επιχειρηματικών ιδεών έχει ιδιαίτερη σημασία σε ότι αφορά την χάραξη και υλοποίηση στρατηγικής έρευνας ενός δημόσιου ιδρύματος.

 

2. Στοχευμένη Συμβουλευτική στις ώριμες επιχειρηματικές ιδέες και δημιουργία διεθνούς δικτύου χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων

Στις πρώιμες επιχειρηματικές ιδέες από την προηγούμενη δράση θα παρασχεθούν στοχευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες τεκμηρίωσης των δυνατοτήτων που παρουσιάζονται έτσι ώστε τα ολοκληρωμένα ερευνητικά προϊόντα ή/και μέθοδοι παραγωγής, να τύχουν εμπορικής αξιοποίησης.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη που αποτελείται από:

επιχειρηματικό σχεδιασμό,

έρευνα αγοράς,

τεχνικές προώθησης προϊόντων,

θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων,

φοροτεχνικά ζητήματα,

υποστήριξη στην αναζήτηση κεφαλαίων,

διαπραγμάτευση με δυνητικούς επενδυτές.

Παράλληλα, η ομάδα έργου θα εργασθεί για τη δημιουργία μόνιμου, διεθνούς δικτύου που θα αποτελείται από επιχειρήσεις, ιδιώτες επενδυτές, τράπεζες, ιδρύματα και άλλους φορείς, με σκοπό τη διαρκή επαφή τους με τους υποψήφιους ερευνητές – επιχειρηματίες, διαρκή αξιολόγηση των ερευνητικών προσπαθειών από τα μέλη του Δικτύου και εξεύρεση πιθανών χρηματοδοτών επενδυτικών σχεδίων.

Μετά την επιλογή των μελών του δικτύου, θα γίνει διαβούλευση μαζί τους με σκοπό την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του ΓΠΑ και του κάθε μέλους για επίσημη συμμετοχή του στο Δίκτυο.

Αποτέλεσμα των προηγουμένων θα είναι η αύξηση της δικτύωσης των επιχειρηματιών ιδιαίτερα των νέων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο χώρο της αγρο-βιομηχανίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με στόχο τη δημιουργία συνεργασιών / συμπράξεων επιχειρήσεων και δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων (clusters). Μέσω του δικτύου θα εξασφαλιστεί μια διαρκής και σταθερή επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο με έμφαση στην αύξηση της αμφίδρομης ροής πληροφορίας σχετικής με έρευνα και ανάπτυξη.

 

3. Εκπαίδευση και σύνδεση με τη βιομηχανία

Σημαντικό πυλώνα του έργου αποτελεί η εκπαίδευση. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι:

  • παροχή των απαραίτητων (βασικών και εξειδικευμένων) γνώσεων που να επιτρέπουν την επιχειρηματική αυτενέργεια,
  • την εξοικείωση με την επιχειρηματική κουλτούρα και τα σύγχρονα εργαλεία λήψης αποφάσεων και
  • την ουσιαστική επαφή με τον κόσμο των επιχειρήσεων του αγρο-βιομηχανικού τομέα και του «επιχειρείν».

Θα οργανωθούν ταχύρρυθμα σεμινάρια και παρεμφερείς δράσεις όπως ημερίδες, forums, για την εκπαίδευση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (αλλά και άλλων εκτός πανεπιστημίου) σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν σε μικρές ομάδες (έως 20 άτομα) καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου σε συγκεκριμένους κύκλους (2 μηνών) με παράλληλες προσθήκες ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.

Συμπληρωματικά με τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε επιχειρήσεις του αγρο-βιομηχανικού τομέα για τη διερεύνηση της πρόθεσης επιχειρήσεων του τομέα για συμφωνίες και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τη δημιουργία μελετών περίπτωσης/επιχειρησιακών σχεδίων.

 

4. Ενημέρωση και διάχυση των αποτελεσμάτων

Το έργο προβλέπει τη συνεχή ενημέρωση τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ όσο και του δικτύου χρηματοδότησης, των επιχειρήσεων του αγροβιομηχανικού κλάδου αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου. Για το σκοπό αυτό:

  • θα δημιουργηθεί δικτυακός τόπος και πύλη (portal) καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο ΓΠΑ
  • θα εκδίδονται περιοδικά ενημερωτικά δελτία (newsletter)
  • θα διοργανωθούν ημερίδες
  • θα συμμετάσχει σε συνέδρια και διαγωνισμούς.

Ειδικότερα, για τις ημερίδες στο Έργο προβλέπεται να διεξάχθει εναρκτήρια ημερίδα, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων για παρουσίαση του οράματος και της φιλοσοφίας του Έργου, των ευκαιριών που προσφέρει και του χρονοδιαγράμματός του, με στόχο την ενεργοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Επίσης, με στόχο την παρουσίαση των ευρημάτων, την πρόσκληση ειδικών σε θέματα επιχειρηματικότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να μεταφέρουν τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους πρόκειται να διεξαχθεί νέα ημερίδα το φθινώπορο του 2014. Τέλος, στην λήξη του έργου προβλέπεται ημερίδα με στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου.

 

Content

Contact Developer

Dimitris Asimakis

d.asimakis@aua.gr